Entrance to Oil & Gas Industry

เส้นทางสู่ อุตสาหกรรม Oil & Gas

 Entrance

 

 

 1. คำอธิบาย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์ต้องการจะสมัครหรือสอบทำงานในบริษัทเจาะและผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ ต่างชาติและของไทย วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบจริง ตัวอย่างเช่น ช่างเทคนิค วิศวกร พนักงานชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พนักงานบัญชี พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานจัดซื้อ พนักงานควบคุมวัสดุ และ ทุกสายวิชาชีพอื่นๆ

สำหรับวิชาที่จะสอน ได้แก่ พื้นฐานการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วโลกและในประเทศ

นอกจากนี้ยังแนะแนว เช่น ศัพท์ในวงการน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ สำหรับ น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ พื้นฐานวิชาอุปกรณ์ควบคุมวัด สำหรับ น้ำมันดิบและก๊าซ งานและตำแหน่งต่างๆในสายขุดเจาะสำรวจและน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

การเตรียมตัวก่อนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ดำเนินการสอนโดย อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ในวงการบริษัทน้ำมัน ทั้งในและต่างประเทศ

 1. วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้ในเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเจาะสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

 • เพื่อเรียนรู้ในเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน

การเจาะและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

 1. ค่าฝึกอบรม: ตามข้อตกลง

 1. จำนวนต่ำและสูงสุด: ตามข้อตกลง

 1. สถานที่: ศุนย์ฝึกอบรมMOGIT แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี/ อ.สิงหนคร จ.สงขลา หรือสถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

       ภาษา: ไทย

 

 1. คุณสมบัติผู้สมัคร: ไม่จำกัดอายุ

นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือ ผู้ที่จบ วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาชีพ

ชายและหญิง

 

 1. ระยะเวลาการอบรม: 3 วัน

 

 1. ดำเนินการสอนและบรรยาย โดย:

 • อ. ดิษฐวัฒน์ อาจาริยะ

(อดีตวิทยากรฝึกอบรมศูนย์เศรษฐพัฒน์ บ.เชฟรอนไทยแลนด์สำรวจและผลิตจำกัด)

 • วิทยากรบรรยายพิเศษจากวงการ Oil & Gas Field อื่นๆ

 

 1. สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ :

 • ความรู้ซึ่งได้จากประสบการณ์การทำงานจริงจากผู้สอน

 • ประกาศนียบัตรการผ่านการฝึกอบรมจาก บริษัท MOGIT

 

 

 1. ตารางเรียน:

วันที่

เวลา

เนื้อหา

สอนโดย

1

08.00 – 08.30

·       ลงทะเบียนและแนะนำเนื้อหา

อ.ดิษฐวัฒน์

08.30 – 10.00

·       ศัพท์ในวงการน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

·       อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วโลก

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

10.00 – 10.15

พัก

10.15 – 12.00

·       อุตสาหกรรมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

12.00 – 13.00

พักเที่ยง

13.00 – 14.45

·       การเจาะสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

14.45 – 15.00

พัก

15.00 – 16.30

·       การเจาะสำรวจและผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

วันที่

เวลา

เนื้อหา

สอนโดย

2

08.00 – 10.00

·       ลงทะเบียนวันที่สอง

·       พื้นฐานวิชาฟิสิกส์ สำหรับ น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

10.00 – 10.15

พัก

10.15 – 12.00

·       พื้นฐานการแยก น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

12.00 – 13.00

พักเที่ยง

13.00 – 14.45

·       พื้นฐานวิชาอุปกรณ์ควบคุมวัด สำหรับ น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

14.45 – 15.00

พัก

15.00 – 16.30

·       พื้นฐานวิชาอุปกรณ์ควบคุมวัด สำหรับ น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

วันที่

เวลา

เนื้อหา

สอนโดย

3

08.00 – 10.00

·       งานและตำแหน่งต่างๆในสายผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

10.00 – 10.15

พัก

10.15 – 12.00

·       งานและตำแหน่งต่างๆในสายขุดเจาะและสำรวจน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

12.00 – 13.00

พักเที่ยง

13.00 – 14.45

·       ชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมสำหรับงานอุตสาหกรรมน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

14.45 – 15.00

พัก

15.00 – 16.30

·       แนวข้อสอบข้อเขียน

·       เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

อ.ดิษฐวัฒน์/วิทยากรในวงการน้ำมัน

16.30 – 17.00

·       ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และกล่าวปิดหลักสูตร

โดยคณะวิทยากร

 

Download Course Outline